­

 

Zespół Orzekający Poradni wydaje:

 1. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do  szkoły.
 2. Orzeczenia  o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci,  którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły.
 3. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania lub o braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Do uzyskania orzeczenia niezbędna jest następująca dokumentacja:

 1. Wypełniony osobiście wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka (druk do pobrania ).
 2. Dokumentacja uzasadniająca wniosek, w szczególności wyniki obserwacji  i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, lekarskich.
 3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia (druk do pobrania).
 4. Dokumentacja dotycząca dziecka będąca w posiadaniu Poradni ( wyniki przeprowadzonych
  badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych ).
 5. Opinia  wychowawcy ( nauczycieli, specjalistów, terapeutów )  na temat ucznia/dziecka.

 

Opiekunowie prawni są zobowiązani dołączyć do wniosku kserokopię decyzji sądowej potwierdzającej  prawo do sprawowania opieki nad uczniem /dzieckiem.

 

Wnioskodawca jest informowany pisemnie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego.
Ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu i przedstawić na nim swoje stanowisko.

 

Procedura rozpatrywania wniosków:

 1. Przedstawienie dokumentacji ucznia przez członka Zespołu Orzekającego.
 2. Zespół Orzekający wydaje orzeczenie większością głosów.
 3. W razie równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu.
 4. Z posiedzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i członkowie Zespołu Orzekającego.
 5. Orzeczenie przygotowuje członek Zespołu Orzekającego wyznaczony przez przewodniczącego.
 6. Orzeczenie wnioskodawca może odebrać osobiście w Poradni w terminie do 14 dni od dnia posiedzenia Zespołu Orzekającego.
 7. Nieodebrane w terminie orzeczenia są wysyłane pocztą listem poleconym na adres wnioskodawcy.
 8. Orzeczenie doręcza się w trzech egzemplarzach,  za wyjątkiem orzeczenia odmownego, które doręcza się w 1 egzemplarzu.

 

Procedura odwoławcza:

 1. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.
 2. Jeżeli Zespół Orzekający uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.
 3. Od nowego orzeczenia służy wnioskodawcy odwołanie.
 4. Zespół Orzekający jest obowiązany przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy kuratorowi oświaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia z ust. 2.  
 5. Kurator oświaty zasięga, w miarę potrzeb, opinii psychologa, pedagoga, lekarza lub innego specjalisty.
 6. Od decyzji wydanej przez kuratora oświaty odwołanie nie przysługuje.

 

 

Jeśli masz pytanie? Zadzwoń do poradni 600 150 460 lub 791 871 464

 

­