­

 

Zespół Orzekający Poradni wydaje:

 1. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do  szkoły.
 2. Orzeczenia  o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci,  którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły.
 3. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania lub o braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Do uzyskania orzeczenia niezbędna jest następująca dokumentacja:

 1. Wypełniony osobiście wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka (druk do pobrania ).
 2. Dokumentacja uzasadniająca wniosek, w szczególności wyniki obserwacji  i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, lekarskich.
 3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia (druk do pobrania).
 4. Dokumentacja dotycząca dziecka będąca w posiadaniu Poradni ( wyniki przeprowadzonych
  badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych ).
 5. Opinia  wychowawcy ( nauczycieli, specjalistów, terapeutów )  na temat ucznia/dziecka.

 

Opiekunowie prawni są zobowiązani dołączyć do wniosku kserokopię decyzji sądowej potwierdzającej  prawo do sprawowania opieki nad uczniem /dzieckiem.

 

Wnioskodawca jest informowany pisemnie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego.
Ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu i przedstawić na nim swoje stanowisko.

 

Procedura rozpatrywania wniosków:

 1. Przedstawienie dokumentacji ucznia przez członka Zespołu Orzekającego.
 2. Zespół Orzekający wydaje orzeczenie większością głosów.
 3. W razie równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu.
 4. Z posiedzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i członkowie Zespołu Orzekającego.
 5. Orzeczenie przygotowuje członek Zespołu Orzekającego wyznaczony przez przewodniczącego.
 6. Orzeczenie wnioskodawca może odebrać osobiście w Poradni w terminie do 14 dni od dnia posiedzenia Zespołu Orzekającego.
 7. Nieodebrane w terminie orzeczenia są wysyłane pocztą listem poleconym na adres wnioskodawcy.
 8. Orzeczenie doręcza się w trzech egzemplarzach,  za wyjątkiem orzeczenia odmownego, które doręcza się w 1 egzemplarzu.

 

Procedura odwoławcza:

 1. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.
 2. Jeżeli Zespół Orzekający uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.
 3. Od nowego orzeczenia służy wnioskodawcy odwołanie.
 4. Zespół Orzekający jest obowiązany przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy kuratorowi oświaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia z ust. 2.  
 5. Kurator oświaty zasięga, w miarę potrzeb, opinii psychologa, pedagoga, lekarza lub innego specjalisty.
 6. Od decyzji wydanej przez kuratora oświaty odwołanie nie przysługuje.

 

 

Jeśli masz pytanie? Zadzwoń do poradni 600150460 lub 791871464

 

­