­

OPINIOWANIE I ORZEKANIE

Pracownicy naszej poradni wykonują szeroko rozbudowaną działalność diagnostyczną.

 

Przeprowadzamy diagnozy:

 

 • Psychologiczne;

 • Pedagogiczne;

 • Logopedyczne;

 • Fizjoterapeutyczne;

 • Optometryczno - Ortoptyczne;

 • Słuchu;

 • Wzroku;

 • Centralnego Przetwarzania Słuchowego;

 • Integracji Sensorycznej;

 • EEG;

 • W kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych (autyzmu, w tym zespołu Aspergera);

 • W zakresie specyficznych trudności w nauce (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia).

 

 

Na podstawie przeprowadzonych diagnoz (w zależności od przypadku)
jesteśmy uprawnieni do sporządzania odpowiedniego dokumentu.

 

Wydajemy orzeczenia:

 • o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów:

 • niesłyszących,

 • słabosłyszących,

 • z niepełnosprawnością ruchową,

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;

 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

 • niedostosowanych społecznie.

 

 • o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
  dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie
  do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;

 • o potrzebie nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;

 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

 

Wydajemy opinie:

 • o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

 • o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej przez 6 –latka;

 • z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym;

 • o możliwości spełniania przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą ;

 • z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym przez dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

 • w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia;

 • dla kandydata do szkoły ponadpodstawowej lub branżowej szkoły II stopnia z problemami zdrowotnymi, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia;

 • w sprawie przystąpienia ucznia lub absolwenta odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej lub egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;

 • o specyficznych trudnościach w uczeniu się;

 • o potrzebie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia;

 • o potrzebie objęcia ucznia pomocą w formie klasy terapeutycznej;

 • w sprawie objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce;

 • w sprawie zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z osobą, która nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej, lub z osobą nie mającą 15 lat, która nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej, w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu;

 • w sprawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy z osobą, która ukończyła 15 lat i nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej;

 • dotycząca braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych.

 

Jeśli masz pytanie? Zadzwoń do poradni 600 150 460 lub 791 871 464

 

­