­

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Grudziądzu  jako Administrator Danych Osobowych (ADO) zobowiązana jest do wdrożenia oraz stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych gwarantujących przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.

W związku z tym Poradnia stosuje mechanizmy ochrony danych osobowych, w tym odpowiednie środki techniczne i organizacyjne gwarantujące przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. Informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka jest Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Grudziądzu, 86 – 300 Grudziądz, ul. Waryńskiego   102, reprezentowana przez dyrektora Poradni – mgr Iwonę Majorke.


2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych p. Piotr Goryński pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem telefonu 505516508.


3) Państwa dane osobowe są przetwarzane: w celu wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw i interesów osoby, której dane dotyczą w związku z realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej i realizacją statutowych zadań Poradni wynikających z:

-  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz U.z 2017 r. poz. 59 ze zm.);-  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.);
-  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1189);
-  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz.U. Nr 223, poz. 1869, z późn. zm.);
-  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013 poz. 199 z późń. zm.);
 - rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych ( Dz. U.2017 poz.1743);
- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania dzieci ( Dz. U. 2017 poz. 1635).
- ustawą o systemie informacji oświatowej z dnia 15 kwietnia 2011 r. – tekst ujedn. Dz.U z 2017 poz. 2159 z póź. zm.).

4) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.


5) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.


6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.


7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.


8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.


9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Grudziądzu, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odstąpienie od realizacji Państwa uprawnień związanych z zapewnieniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez Poradnię oraz wydaniem dokumentów będących efektem diagnozowania i innych statutowych form działania Poradni.


11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                Dyrektor Poradni
                                                                                                                                                                                                                               mgr Iwona Majorke

 

 

Zespół Orzekający Poradni wydaje:

 1. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do  szkoły.
 2. Orzeczenia  o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci,  którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły.
 3. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania lub o braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Do uzyskania orzeczenia niezbędna jest następująca dokumentacja:

 1. Wypełniony osobiście wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka (druk do pobrania ).
 2. Dokumentacja uzasadniająca wniosek, w szczególności wyniki obserwacji  i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, lekarskich.
 3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia (druk do pobrania).
 4. Dokumentacja dotycząca dziecka będąca w posiadaniu Poradni ( wyniki przeprowadzonych
  badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych ).
 5. Opinia  wychowawcy ( nauczycieli, specjalistów, terapeutów )  na temat ucznia/dziecka.

 

Opiekunowie prawni są zobowiązani dołączyć do wniosku kserokopię decyzji sądowej potwierdzającej  prawo do sprawowania opieki nad uczniem /dzieckiem.

 

Wnioskodawca jest informowany pisemnie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego.
Ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu i przedstawić na nim swoje stanowisko.

 

Procedura rozpatrywania wniosków:

 1. Przedstawienie dokumentacji ucznia przez członka Zespołu Orzekającego.
 2. Zespół Orzekający wydaje orzeczenie większością głosów.
 3. W razie równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu.
 4. Z posiedzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i członkowie Zespołu Orzekającego.
 5. Orzeczenie przygotowuje członek Zespołu Orzekającego wyznaczony przez przewodniczącego.
 6. Orzeczenie wnioskodawca może odebrać osobiście w Poradni w terminie do 14 dni od dnia posiedzenia Zespołu Orzekającego.
 7. Nieodebrane w terminie orzeczenia są wysyłane pocztą listem poleconym na adres wnioskodawcy.
 8. Orzeczenie doręcza się w trzech egzemplarzach,  za wyjątkiem orzeczenia odmownego, które doręcza się w 1 egzemplarzu.

 

Procedura odwoławcza:

 1. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.
 2. Jeżeli Zespół Orzekający uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.
 3. Od nowego orzeczenia służy wnioskodawcy odwołanie.
 4. Zespół Orzekający jest obowiązany przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy kuratorowi oświaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia z ust. 2.  
 5. Kurator oświaty zasięga, w miarę potrzeb, opinii psychologa, pedagoga, lekarza lub innego specjalisty.
 6. Od decyzji wydanej przez kuratora oświaty odwołanie nie przysługuje.

 

 

DLA KOGO KSZTAŁCENIE SPECJALNE?

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743);

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  (Dz. U. z 2017r., poz. 1578).

 

I. Warunki organizowania kształcenia specjalnego

 1. Kształcenie specjalne organizowane jest dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane są przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
 3. Zespoły wydają orzeczenia na pisemny wniosek rodziców dziecka/ucznia lub na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia.

Placówka edukacyjna nie może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia.

 

II. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane są ze względu na:

 

 1. niepełnosprawność ruchową, w tym afazję
 2. niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim
 3. niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 4. słabosłyszenie, niesłyszenie
 5. słabowidzenie, niewidzenie
 6. autyzm, w tym Zespół Aspergera
 7. niepełnosprawności sprzężone (czyli wtedy, gdy u dziecka występuje więcej niż jedna z powyższych niepełnosprawności)
 8. Zagrożenie niedostosowaniem społecznym
 9. Niedostosowanie społeczne.

 

Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Realizuje podstawę programową  na podstawie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

Terapia ręki jest terapią skupiającą się na obręczy barkowej i kończynach górnych. Celem terapii jest rozwijanie motoryki małej, czyli zdolności manualnych dziecka, oraz poprawa ruchów precyzyjnych. Terapia w podejściu całościowym obejmuje ruchomość łopatek i stawów kończyn górnych oraz normalizację napięcia mięśniowego. W zależności od występujących zaburzeń praca opiera się na wzmacnianiu siły mięśniowej kończyn górnych (niezbędnej do podporu), stymulacji czucia powierzchniowego lub głębokiego (dostarczenie bodźców dotykowych), doskonaleniu zdolności chwytu, doskonaleniu kontroli wzrokowo-ruchowej oraz skoordynowaniu pracy oburącz.

Prowadzona jest dokładna ocena:                                                                                                                                  

 • zakresu ruchomości stawów kończyny górnej,
 • zdolności chwytania przedmiotów o różnym kształcie, a także rozluźniania chwytu,
 • nadwrażliwości, podwrażliwości w obrębie kończyn górnych,                                                    
 • napięcia mięśniowego wg skali Ashworth.

 

Terapia przeznaczona jest dla dzieci:

 • z zaburzeniem napięcia mięśniowego,
 • z zaburzeniem precyzji ruchu (trudności w drobnych ruchach),
 • z brakiem koordynacji ruchów kończyny górnej,
 • z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • z opóźnieniem w zakresie czynności samoobsługowych,
 • z zaburzeniami zmysłu dotyku (dziecko nie lubi zabaw np. z plasteliną, nie lubi lekkiego dotyku i nowych ubrań, wkłada przedmioty do ust, wybiera twarde przedmioty).
Jeśli masz pytanie? Zadzwoń do poradni 600150460 lub 791871464

 

­