­

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Grudziądzu  jako Administrator Danych Osobowych (ADO) zobowiązana jest do wdrożenia oraz stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych gwarantujących przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.

W związku z tym Poradnia stosuje mechanizmy ochrony danych osobowych, w tym odpowiednie środki techniczne i organizacyjne gwarantujące przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. Informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka jest Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Grudziądzu, 86 – 300 Grudziądz, ul. Waryńskiego   102, reprezentowana przez dyrektora Poradni – mgr Iwonę Majorke.


2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych p. Piotr Goryński pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem telefonu 505516508.


3) Państwa dane osobowe są przetwarzane: w celu wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw i interesów osoby, której dane dotyczą w związku z realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej i realizacją statutowych zadań Poradni wynikających z:

-  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz U.z 2017 r. poz. 59 ze zm.);-  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.);
-  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1189);
-  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz.U. Nr 223, poz. 1869, z późn. zm.);
-  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013 poz. 199 z późń. zm.);
 - rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych ( Dz. U.2017 poz.1743);
- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania dzieci ( Dz. U. 2017 poz. 1635).
- ustawą o systemie informacji oświatowej z dnia 15 kwietnia 2011 r. – tekst ujedn. Dz.U z 2017 poz. 2159 z póź. zm.).

4) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.


5) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.


6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.


7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.


8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.


9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Grudziądzu, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odstąpienie od realizacji Państwa uprawnień związanych z zapewnieniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez Poradnię oraz wydaniem dokumentów będących efektem diagnozowania i innych statutowych form działania Poradni.


11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                Dyrektor Poradni
                                                                                                                                                                                                                               mgr Iwona Majorke

 

Jeśli masz pytanie? Zadzwoń do poradni 600 150 460 lub 791 871 464

 

­