­

DLA KOGO KSZTAŁCENIE SPECJALNE?

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743);

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  (Dz. U. z 2017r., poz. 1578).

 

I. Warunki organizowania kształcenia specjalnego

 1. Kształcenie specjalne organizowane jest dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane są przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
 3. Zespoły wydają orzeczenia na pisemny wniosek rodziców dziecka/ucznia lub na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia.

Placówka edukacyjna nie może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia.

 

II. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane są ze względu na:

 

 1. niepełnosprawność ruchową, w tym afazję
 2. niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim
 3. niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 4. słabosłyszenie, niesłyszenie
 5. słabowidzenie, niewidzenie
 6. autyzm, w tym Zespół Aspergera
 7. niepełnosprawności sprzężone (czyli wtedy, gdy u dziecka występuje więcej niż jedna z powyższych niepełnosprawności)
 8. Zagrożenie niedostosowaniem społecznym
 9. Niedostosowanie społeczne.

 

Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Realizuje podstawę programową  na podstawie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

Jeśli masz pytanie? Zadzwoń do poradni 600 150 460 lub 791 871 464

 

­