­

Dzień dobry

 
PUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA Nr 1

Dyrektor  
mgr Iwona Majorke,

Zastępca Dyrektora:
mgr Ewelina Zadka,
 

   

Poradnia posiada następujące uprawnienia:

1. dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulią) uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom - art. 71b ust. 3b (również §6 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych , Dz.U. z 2007 r. nr 83 poz. 562)

2. przyspieszenia obowiązku szkolnego dla dzieci, które wcześniej osiągnęły gotowość szkolną (art.16 ust.2)

3. odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci z problemami rozwojowymi - art. 16 ust. 4

4. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wieku 0-7 lat (art. 71b ust. 3a)

5. spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego lub przedszkolnego poza przedszkolem lub szkołą (art. 16 ust. 10)

Ustawa uprawnia ponadto poradnie do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (art. 71b ust. 2a)
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grudziądzu.
 

 

Jeśli masz pytanie? Zadzwoń do poradni 600 150 460 lub 791 871 464

 

­