­

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD)

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to określenie kompleksowych, wielospecjalistycznych oddziaływań skierowanych w stronę dzieci, u których wykryte zostały nieprawidłowości w funkcjonowaniu danej sfery (fizycznej, umysłowej, emocjonalnej, społecznej). Zakres oddziaływań obejmuje również rodzinę dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju polega na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Zakres tego oddziaływania może być bardzo różny, w zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych. Może ono obejmować: psychomotorykę, sferę komunikacji, mowy i języka, funkcjonowanie zmysłów dziecka, itd.

Realizację WWRD reguluje prawo oświatowe: Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju (DZ U Poz. 1257)

Zasady organizacji WWRD

 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
 • W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.
 • Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor  poradni, w uzgodnieniu z rodzicami dziecka.
 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania prowadzi Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, który powoływany jest przez dyrektora poradni, gdzie będzie się ono odbywało.
  W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

   

  • pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w ośrodku Terapia są to: oligofrenopedagog (specjalista pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo) i tyflopedagog (specjalista pracy z dziećmi z niedowidzeniem)
  • psycholog
  • logopeda, neurologopeda
  • terapeuta SI
  • rehabilitant

Program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka służy:

 • Korygowaniu nieprawidłowości rozwojowych,
 • Stymulowaniu zaburzonych sfer rozwojowych dziecka,
 • Wspomaganiu ogólnego rozwoju dziecka,
 • Wspieraniu rodziny dziecka z niepełnosprawnością.

 

 

Jeśli masz pytanie? Zadzwoń do poradni 600 150 460 lub 791 871 464

 

­