­

Alpakoterapia jest jedną z metod zooterapi. Polega ona na prowadzeniu zajęć terapeuty z udziałem alpak. Stosowana jest jako metoda wspomagająca efektywność tradycyjnych form terapii, rehabilitacji i edukacji. Alpaki stanowią motywację do działania u podopiecznych. Oddziaływują na sfery fizyczne, psychiczne, społeczne, emocjonalne i intelektualne.

 

       

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w czasie ferii zimowych udziela pełnego wsparcia swoim podopiecznym.

Na czas ferii została uruchomiona infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców, opiekunów oraz nauczycieli działającą

od godz. 8:00 do 18:00 pod nr telefonu 791 871 464

Ustalone zostały dyżury telefoniczne poza infolinią także w godzinach 8:00 -18:00.

Wszyscy dyrektorzy szkół znajdujących się na terenie działania poradni o formach wsparcia zostali poinformowani telefonicznie.

Poprzez różnorodność form pomocy psychologiczno-pedagogicznych takich jak na przykład  warsztaty logopedyczne podczas

półkolonii "MORSKIE FERIE", ulotki dla rodziców z zabawami stymulującymi rozwój dzieci.

Poradnia zorganizowała na czas ferii szeroki wachlarz wsparcia dla rodziców, uczniów i nauczycieli.

Zdecydowanie można stwierdzić, iż zaproponowane dodatkowe formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w czasie ferii

zimowych spotkały się z ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli 

 

 1. Cel działania Zespołu:

Zespół Orzekający Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci mieszkających lub uczęszczających do szkoły na terenie miasta Grudziądz.

Oferujemy możliwość konsultacji u różnych specjalistów dla dzieci w wieku od 1 do 7 roku życia. Dzieci, u których zostaną wykryte nieprawidłowości w rozwoju będą mogły korzystać w ramach tzw. wczesnego wspomagania rozwoju z różnych form pomocy terapeutycznej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2017 nr 0 poz. 1743 2017.09.15)

 1. Jak uzyskać orzeczenie:

Osoby zainteresowane wydaniem opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju proszone są o kontakt (osobisty lub telefoniczny) z sekretariatem poradni w godzinach pracy.

Wnioskodawca jest informowany o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego i ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego podczas omawiania sprawy swojego dziecka.

W ciągu 7 dni od terminu posiedzenia Zespołu wnioskodawca może odebrać w Poradni jeden egzemplarz opinii (termin odbioru dokumentu proszę potwierdzić telefonicznie). Jeżeli w ww. okresie opinia nie zostanie odebrana z Poradni, to 7 dnia zostanie wysłana listem poleconym na adres wnioskodawcy.

 1. Terminy posiedzeń Zespołu:

Posiedzenia Zespołu odbywają się w 2 i 3 środę miesiąca i rozpoczynają się ok. godziny 15:30.

Zastrzega się możliwość zmiany terminu posiedzenia Zespołu z przyczyn formalnych.
O zmianie terminu poinformowani zostaną wnioskodawcy.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD)

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to określenie kompleksowych, wielospecjalistycznych oddziaływań skierowanych w stronę dzieci, u których wykryte zostały nieprawidłowości w funkcjonowaniu danej sfery (fizycznej, umysłowej, emocjonalnej, społecznej). Zakres oddziaływań obejmuje również rodzinę dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju polega na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Zakres tego oddziaływania może być bardzo różny, w zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych. Może ono obejmować: psychomotorykę, sferę komunikacji, mowy i języka, funkcjonowanie zmysłów dziecka, itd.

Realizację WWRD reguluje prawo oświatowe: Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju (DZ U Poz. 1257)

Zasady organizacji WWRD

 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
 • W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.
 • Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor  poradni, w uzgodnieniu z rodzicami dziecka.
 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania prowadzi Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, który powoływany jest przez dyrektora poradni, gdzie będzie się ono odbywało.
  W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

   

  • pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w ośrodku Terapia są to: oligofrenopedagog (specjalista pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo) i tyflopedagog (specjalista pracy z dziećmi z niedowidzeniem)
  • psycholog
  • logopeda, neurologopeda
  • terapeuta SI
  • rehabilitant

Program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka służy:

 • Korygowaniu nieprawidłowości rozwojowych,
 • Stymulowaniu zaburzonych sfer rozwojowych dziecka,
 • Wspomaganiu ogólnego rozwoju dziecka,
 • Wspieraniu rodziny dziecka z niepełnosprawnością.

 

 

Jeśli masz pytanie? Zadzwoń do poradni 600 150 460 lub 791 871 464

 

­